Esta página puede estar desactualizada. Revisa por favor la versión en español, completamente actualizada.
This page could be outdated. Please, check the English version, fully updated.
Informaciones adicionales varias sobre Tía Tula Colegio de Español en SalamancaAdditional Information about Tía Tula Spanish School in Salamanca, SpainInformations complémentaires variées sur Tía Tula École d'EspagnolZusatzinformationen über die Spanisch Sprachschule Tía Tula in SalamancaInformazioni aggiuntive diversi su Tía Tula scuola di spagnolo a SalamancaVárias informações adicionais sobre Tía Tula Colégio de Espanhol em SalamancaPlusz információ a salamancai Tía Tula nyelviskolárólAanvullende waardevolle informatie over Tía Tula Spaanse Talenschool in Salamanca SpanjeRůzné doplňující informace o Tía Tule - Jazykové škole španělštiny v SalamanceRôzne doplňujúce informácie o Tía Tule – Jazykovej škole španielčiny v SalamankeRóżne dodatkowe informacje na temat Tía Tula Szkoły języka hiszpańskiego w Salamanceдальнейшая информация о Тия Тула Языковой школе в Саламанкеティアトゥラ スペイン語学校 – さらに詳しい情報
Menu
language

Doplňujúce informácie

História Tía Tuly

Tía Tula bola založená ako škola španielčiny v Salamanke v roku 2003. Od tej doby je zameraná na výučbu španielčiny ako cudzieho jazyka (ELE).

Certifikáty Tía Tuly

Certifikáty vydané Tía Tulou nemajú oficiálnu platnosť, pretože sa jedná o vzdelávacie centrum súkromného charakteru (len zložky štátnej administratívy môžu vydávať oficiálne dokumenty). To však neznamená, že nemajú akademickú platnosť. Majú. Sú to certifikáty úspešnosti zobrazujúce počet hodín, ktoré študent absolvoval a konečnú úroveň, ktorú dosiahol. Minimálna účasť na hodinách na získanie certifikátu z kurzu v Tía Tule je 80%. Úroveň španielčiny študenta závisí od priebežného hodnotenia práce na hodinách a konečného hodnotenia testu.

Ukazovateľ kvality výučby španielčiny

Platný ukazovateľ kvality výučby španielčiny uvádza správa DELE vydaná Cervantesovým inštitútom. V nej je uvedené číslo žiakov centra, ktorí boli úspešní na skúške DELE (skúška na získanie Diplomu zo španielčiny ako cudzieho jazyka), spomedzi prezentovaných na skúške z toho istého centra. Podľa tejto správy viac ako 85% žiakov prezentovaných Tía Tulou na tejto skúške medzinárodnej referenčnej úrovne španielčiny boli v skúške úspešní.

Profil učiteľov Tía Tula

Medzi základné požiadavky na učiteľa Tía Tuly patrí: aby bola španielčina jeho materinským jazykom; aby bol absolventom magisterského štúdia filológie alebo histórie; aby disponoval aspoň jedným didaktickým kurzom ELE (mnohí z nich prešli viacerými školeniami ELE). Všetci majú skúsenosti s učením španielčiny zahraničných študentov.

Počet učiteľov v Tía Tula

V Tía Tule pracuje v priemere 10 učiteľov ELE a vedúca štúdií. Toto číslo zvyčajne rastie priamoúmerne s nárastom študentov v čase veľkého dopytu.

Profil študenta Tía Tuly

Najčastejší profil študenta Tía Tuly je muž alebo žena vo veku 16 až 40 rokov rôznej národnosti. A však vyskytujú sa aj študenti alebo skupiny študentov, ktorých vek je nad alebo pod touto hranicou. Rovnako neexistuje pravidlo, podľa ktorého by prichádzali študenti len z konkrétnych typov krajín. Percento sa v závislosti od každého kurzu a ročného obdobia mení. Pokiaľ ide o kontinenty, najčastejšie prichádzajú z Európy, Ameriky alebo Ázie.

Počet študentov v Tía Tula

Tía Tula príjme počas roka asi 600 študentov a toto číslo rastie z roka na rok. Priemerný počet študentov v škole v bežnom období je okolo 50. Číslo varíruje v závislosti od mesiacov, zvyčajne kolíše medzi 30-40 v priemere v mesiacoch s menším záujmom (od októbra do decembra) a medzi 60-70 v mesiacoch s veľkým záujmom (od mája do augusta).

Používané jazyky za účelom dorozumenia sa so študentmi

V centre je možné dohovoriť sa s personálom v španielčine, angličtine a francúzštine.

Spôsob platby

Spôsob platby k dnešnému dňu v Tía Tule je bankovým prevodom alebo platbou v hotovosti.

Podmienky prihlásenia a storna prihlášky

Všetky podmienky prihlásenia a storna prihlášky nájdete na konci formulára online prihlášky.

Čo zahŕňa a čo nezahŕňa cena

Cena kurzu, okrem základných hodín, zahŕňa:
- Materiál a knihy nevyhnutné k napredovaniu na hodinách (nie je zahrnutá kniha výučby v prípade, ak by sa používala, ani knihy alebo manuály týkajúce sa diaľkových kurzov).
- Zaraďovací test v prvý deň kurzu.
- Kultúrne a spoločenské aktivity zdarma presnejšie uvedené na nástenke v centre.
- Preukaz študenta od Tía Tuly a medzinárodného študenta španielčiny v Salamanke (preukaz SCE), ktoré umožňujú ich nositeľovi využiť množstvo zliav v Salamanke: služby a kultúrne aktivity, športové strediská, obchody, kiná, reštaurácie, atď.
- Voľný prístup k internetu v zariadeniach školy.
- Rezervovanie ubytovania (ak je k dispozícii) a možnosť uskutočniť zmenu v odôvodnených prípadoch (ďalšie zmeny budú spoplatnené v sume 15 Eur za každú zmenu). V prípade zmeny ubytovania je potrebné túto skutočnosť oznámiť najmenej týždeň pred jej uskutočnením.
- Akademický certifikát od Tía Tuly.
Toto sú minimálne služby zahrnuté do ceny kurzu. Poplatky za bankové prevody na realizáciu platby nie sú zahrnuté v cene kurzu a idú na ťarchu študenta.

Zaraďovací test na klasifikáciu študentov podľa jednotlivých úrovní

Na klasifikáciu študentov podľa ich úrovne sa uskutoční na začiatku zaraďovací test – buď diaľkovo (online) pred príchodom do školy alebo priamo v škole – pri príchode šudenta), ktorý je ďalej doplnený ústnym pohovorom s vedúcim štúdia alebo s učiteľom. Tieto testy sú zdarma a nie sú zahrnuté do priebehu hodín dohodnutých v zmluve študenta.

Sledovanie pokroku študenta

Po uskutočnení zaraďovacieho testu, ktorý indikuje úroveň žiaka pri príchode, sa neustále sleduje napredovanie študenta priebežným hodnotením. Toto sledovanie je zakončené záverečnou skúškou, ktorou sa definitívne určí úroveň, ktorú študent dosiahol absolvovaním kurzu.

Didaktické materiály používané na hodinách

Na výučbu kurzov španielčiny, okrem didaktických materiálov rôznych úrovní a od rôznych vydavateľov (v zložení: študentská kniha, zošit s cvičeniami a pomocná kniha pre učiteľa), sa v každej triede nachádza tabuľa s kriedami, TV, DVD a CD prehrávač. Tieto pomôcky sa využívajú pri vysvetľovaní obsahu kníh a každý učiteľ ich používa vo chvíli, keď je to potrebné. K dispozícii je tiež notebook, ktorý môže využiť učiteľ kedykoľvek, s pripojením na internet. V centre sa nachádzajú aj počítače s pripojením na internet, ktoré sú vždy k službám študentov.
Obvykle je každý stupeň vybavený knihou alebo španielskym románom, ktorému sa venuje jedna hodina týždenne (práca s textom: obsah, slovíčka, komentáre,...) Pri pokročilých úrovniach sa navyše poskytuje každé dva mesiace audiovizuálna projekcia ako materiál extra na hodinách.

Dotazník spokojnosti

Na záver kurzu a pobytu v Tía Tule sa odovzdá študentovi dotazník spokojnosti. Jeho vyplnenie nám slúži ako pomôcka do budúcnosti a pomáha nám k zmenám k lepšiemu.

Dĺžka hodín

Dĺžka každej vyučovacej hodiny je 52 minút s tým, že na každé 4 vyučovacie hodiny pripadá 30 minútová prestávka.

Začiatok kurzov a akademický kalendár

Okrem kurzov, ktoré majú presne určené termíny začatia (napr. príprava na skúšky DELE), termíny začatia ostatných kurzov sú uvedené v akademickom kalendári centra. Všetci študenti okrem začiatočníkov (začiatočníci = úroveň A1), môžu začať svoj kurz od dátumu začatia vždy v pondelok. V akademickom kalendári sú tiež uvedené sviatky a dni voľna počas Vianoc, kedy neprebieha výučba. Vyučovacie hodiny počas týchto dní neprebiehajú a ani sa nenahrádzajú. Cena kurzu zostáva v týchto dňoch rovnaká.

Niečo o mimoškoských aktivitách

Vo všeobecnosti sa nevyžaduje minimálna úroveň španielčiny na to, aby sa študenti mohli zúčastniť mimoškolských aktivít. Ak si to nejaká aktivita vyžaduje, oznámi sa táto skutočnosť vopred študentom zaujímajúcim sa o danú aktivitu. To isté sa dá povedať o zdravotných požiadavkách: vo všeobecnosti nám nie sú známe žiadne obmedzenia, ale v prípade, že by sa nejaké vyskytli, oznámime to vopred študentom zaujímajúcim sa o danú aktivitu.
Väčšina mimoškolských aktivít je bezplatná: ak by nejaká nebola, upozorníme na to vopred s uvedením jej ceny. Tieto mimoškolské aktivity sú zverejnené každý týždeň so svojím obsahom tak na nástenke v škole, ako aj na blogu a na stránke Facebook Tía Tuly.

Niečo o ubytovaní

Pri výbere ubytovania pre študenta je dôraz kladený na maximálnu blízkosť školy a ak je to možné, usilujeme sa hľadať priamo v centre mesta. To však nie je našou jedinou požiadavkou. Snažíme sa vybrať pre každého študenta z možností tú, ktorá najlepšie vyhovuje jeho potrebám. Treba mať však na zreteli, že možnosti ubytovania sú limitované tým, v akom čase študent žiada o ubytovanie (tieto klesajú, ak študent požiada o ubytovanie v krátkom časovom rozpätí pred jeho príchodom). Zvyčajne je vzdialenosť medzi ubytovaním a školou medzi 10 až 20 minút chôdze. Nikdy nie viac ako 30 minút a už vôbec nie mimo mesta. Aby študent mohol požiadať o dvojlôžkovú izbu – tak v rodine ako aj v byte - je potrebné, aby si našiel spolunájomcu izby a ten musí byť navyše študentom školy.

Niečo o zvykoch krajiny a meste

Študentom pripomíname, že zvyky v Španielsku sa môžu líšiť od tých v ich krajinách. Príkladom je odlišný čas večere a spania. Študenti si však zvyčajne rýchlo zvyknú na nový spôsob a dokonca sa im zapáči.
Čo sa týka Salamanky, môžete nájsť užitočné informácie rôzneho druhu na stránke http://www.ciudaddesalamanca.es.


lukas y ortense
interior de Universidad
amaia y almudena
catedral nocturna
despedida en clase
universidad de salamanca
arco de plaza mayor
estudiante con diploma
jessica y otra estudiante
visitar cueva de Salamanca
hostal en Salamanca
dentro del colegio
diplomas
hospedaje en Salamanca
estudiantes en Plaza Mayor de noche
alumno feliz
alumnas con material
maria y rosa

CENTRO INTEGRADO EN PROYECTOS DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LAS PYMES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Los proyectos tienen como objetivo genérico conseguir un tejido empresarial más competitivo en el marco internacional.

Actuaciones subvencionadas:
  • Marketing Internacional: catálogos, promoción en internet (de julio a diciembre 2017)
  • Misión comercial a China (octubre 2017)
  • Participación Convención ACTFL (15-19 noviembre 2017)
  • Misión comercial a Japón diciembre 2017

Acciones cofinanciadas por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y por Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Tía Tula Colegio de Español, SL - c/ Palominos, 23 - 37008 - Salamanca - España (Spain) - info@tiatula.com -
CIF: B-37410214 - Registro Mercantil de Salamanca, Tomo 306, Folio 129, Hoja SA-9180
Términos y condiciones - Política ambiental - Aviso legal
X

¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?

Ester - Dpto. Atención al cliente

¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?

Los campos con * son obligatorios:

We use our own cookies and cookies from third parties to improve your experience with using the internet and to offer interesting content. If you continue browsing we understand that you agree to their use. More information. ACCEPT